รายการ
ยอดฉีดรวม
เข็มที่1
เข็มที่2
เข็มที่3
Astra
Sinovac
Sinopham
Pfizer
60ปีup
โรค ปจต.
ปชช
อื่นๆ
01 บักได
106405383488834834633738733327228114066334619
02 โคกกลาง
5822293426512302242212052139911499233494256
03 จีกแดก
71543546326032826332486601935158310853982504
04 ตาเมียง
87004563395117932573023472336174213935136427
นอกเขต ต่างจังหวัด.
245311601102178107496323991043111477561
นอกเขต ในจังหวัด.
260912561163161991100215851613411809298