รายการ
ยอดฉีดรวม
เข็มที่1
เข็มที่2
เข็มที่3
Astra
Sinovac
Sinopham
60ปีup
โรค ปจต.
ปชช
อื่นๆ
โคกกลาง
2131121591151013110513566519874171
จีกแดก
26621568109221208144410776555979350
ตาเมียง
207812648140916114814459646699273
บักได
243414449864972143824718500793422
ฮ: นอกเขตต่างจังหวัด
11936825110550642142147449554
ฮ: นอกเขตในจังหวัด
11586365202499659045153659301