*/

MIS 4.0 Dashboard โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

71

ผู้รับบริการวันนี้
(เดือนนี้ 5,796 คน / 7,686 ครั้ง)

รายละเอียด

1

Admit วันนี้
(เดือนนี้ 238 คน / 239 ครั้ง)

รายละเอียด

0

แพทย์แผนไทย วันนี้
(เดือนนี้ 26 คน / 28 ครั้ง)

รายละเอียด

0

ทันตกรรม วันนี้
(เดือนนี้ 174 คน / 199 ครั้ง)

รายละเอียด

1

X-Ray วันนี้
(เดือนนี้ 389 คน / 645 ครั้ง)

รายละเอียด

0

อุบัติเหตุ วันนี้
(เดือนนี้ 60 คน / 60 ครั้ง)

รายละเอียด

0

กายภาพบำบัด วันนี้
(เดือนนี้ 0 คน / 0 ครั้ง)

รายละเอียด

1

LAB วันนี้
(เดือนนี้ 1,133 คน / 1,708 ครั้ง)

รายละเอียด
เตียงว่าง 200 เตียง
รับใหม่ 1 เตียง
จำหน่าย 0 เตียง
Admit อยู่ 60 เตียง